รายการวิทยุสร้างสรรค์เพื่อครอบครัวและเยาวชน

สถาบันครอบครัว  ถือเป็นจุดหลักสำคัญอีกส่วนหนึ่งของสังคม  หากสถาบันครอบครัวมีความเข้มแข็ง แข็งแกร่งย่อมทำให้สังคมปลอดภัยและน่าอยู่

รายการบ้านแสนรัก  จึงเป็นรายการวิทยุเพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัวและเยาวชน ให้ตระหนักถึงความรักความผูกพัน และจิตสำนึกการดูแลสมาชิกในครอบครัวให้มีคุณภาพ  ไม่เป็นภาระต่อสังคม  ในรายการมีช่วงสาระใกล้ตัวเพื่อผู้ปกครองได้รู้และเข้าใจในเกี่ยวกับการดูแลสมาชิกในครอบครัว   การเรียนรู้ผ่านนิทานเพื่อเด็ก  มีช่วงเมนูหนูทำได้ และกิจกรรมน่ารู้ เพื่อส่งเสริมให้เด็ก ๆ  ได้ลองช่วยทำอาหาร   ช่วยกันประดิษฐ์ของเล่นของใช้ต่าง ๆ  เป็นการส่งเสริมให้เด็กและผู้ปกครองได้เรียนรู้ไปด้วยกัน ร่วมสร้างสรรค์พัฒนาการเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัว  ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มปริมาณรูปแบบรายการดังกล่าว ให้เพิ่มมากขึ้นอีกทั้งยังเป็นสื่อที่ช่วยเสริมสร้างจินตนาการให้เด็กและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนในครอบครัว

รายการบ้านแสนรัก  ต้องการมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ครอบครัว  ผ่านสื่อวิทยุและสื่อต่าง ๆ  ด้วยหวังว่าจะกระตุ้นเตือนให้ผู้ฟังตระหนักถึงการสร้างสายใยรักความอบอุ่น ให้กับครอบครัวและสร้างเข้มแข็ง แข็งแกร่งให้แก่สังคมต่อไป 

รายการบ้านแสนรัก  ดำเนินรายการโดย น้านิ (คุณนิราภร  รัตนทิพย์)

    1. สถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น (FM. 103Mhz. KKU.) 

      ออกอากาศวันเสาร์ - อาทิตย์  เวลา 09.00 - 10.00 น.

      ฟังผ่านเวปไซต์และฟังย้อนหลังได้ที่  https://radio.kku.ac ช่องบ้านแสนรัก 

    2. สถานีวิทยุ FM. 101 Mhz.  คลื่นแห่งรอยยิ้ม 

      ออกอากาศวันเสาร์ - อาทิตย์  ช่วงเวลา 17.00 - 18.00 น.

      และฟังผ่าน เวปไซต์  smilefm101.com   

Youtube/บ้านแสนรัก ชมรมศิลป์อาสา 

facebook :  บ้านแสนรัก รายการวิทยุ

เพจ : บ้านแสนรัก 

ID Line:  nira103

nirafm103@gmail.com

Visitors: 69,483