รายการวิทยุสร้างสรรค์เพื่อครอบครัวและเยาวชน

รายการบ้านแสนรัก รายการวิทยุเพื่อครอบครัวและเยาวชน

ผลิตรายการโดย จิตอาสา กฟผ.

 ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น (FM. 103Mhz. )

เวลา 09.00 - 10.00 น. เสาร์ - อาทิตย์

          ปัจจุบันรายการวิทยุเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัวมีปริมาณที่ไม่มาก  ในขณะที่วิทยุเป็นสื่อที่ช่วยเสริมสร้างจินตนาการให้เด็กและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนในครอบครัวอีกทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถานีวิทยุบริการประชาชน  สามารถสื่อสารให้ผู้ฟังได้รับสาระประโยชน์ต่อครอบครัวและเยาวชน  และเพื่อตอบรับนโยบายของรัฐบาลโดยการส่งเสริมให้เกิดพื้นที่สื่อสำหรับเด็ก  เยาวชนและครอบครัว  

          ผลิตรายการโดย น้านิ (นิราภร  รัตนทิพย์) ร่วมกับจิตอาสา กฟผ. และเครือข่ายจิตอาสา ผลิตรายการเพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัวและเยาวชน  รูปแบบรายการวิทยุ ส่งเสริมให้ครอบครัวใส่ใจดูแลลูกหลานเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีคุณธรรม ฉลาด ไม่โกง  

             

          รายการบ้านแสนรัก  จึงเป็นสื่อกลางการส่งเสริมสถาบันครอบครัวด้วยการรับฟังวิทยุ  เพื่อก่อให้เกิดการเรียนรู้และได้สร้างมิติใหม่ด้านการพัฒนาเด็กเยาวชนและครอบครัว ติดตามความเคลื่อนไหวได้จาก  Youtube/บ้านแสนรัก  และ facebook :  niraporn rattanathip และ เพจ :บ้านแสนรัก

nirafm103@gmail.com

Visitors: 66,185