รายการวิทยุ และสื่อสร้างสรรค์เพื่อครอบครัวและเยาวชน

สถาบันครอบครัว คือจุดหลักที่สำคัญของรากฐานทางสังคม  หากครอบครัวเข้มแข็ง แข็งแกร่งย่อมส่งเสริมให้สังคมเข้มแข็งไปด้วย   

   ครอบครัวเข้มแข็งเริ่มจากสมาชิกในครอบครัวมีความรับผิดชอบในหน้าที่  ซื่อสัตย์ต่อตนและคนอื่น  มีความช่วยเหลือกันและกัน ทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นได้ ย่อมมาจากสมองและจิตใจ  ทำอย่างไรสมองและจิตใจเราจะสั่งให้จุดหลักสำคัญของสังคม  หากสถาบันครอบครัวมีความเข้มแข็ง แข็งแกร่งย่อมทำให้สังคมแข็งแกร่งไปพร้อมกันด้วย  ที่สำคัญสังคมก็จะน่าอยู่ตาม

รายการบ้านแสนรัก  จึงเป็นรายการวิทยุเพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัวและเยาวชน ให้ตระหนักถึงความรักความผูกพันระหว่างคนในครอบครัว  และส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวใส่ใจหน้าที่ความรับผิดชอบของตน  อีกทั้งรับผิดชอบต่อสังคม รายการบ้านแสนรัก  จึงได้จัดให้มีช่วงสาระใกล้ตัวเพื่อผู้ปกครองได้ตระหนักรู้และเข้าใจในเกี่ยวกับการดูแลสมาชิกในครอบครัว  ในเรื่องการเรียนรู้ผ่านนิทานเพื่อเด็กนั้น  สามารถทำให้เด็กๆที่ฟังแล้ว เกิดสมาธิส่งเสริมการพัฒนาการหลายด้าน  มีช่วงเมนูหนูทำได้ และกิจกรรมน่ารู้ เพื่อส่งเสริมให้เด็ก ๆ  ได้ลองช่วยทำอาหาร   ช่วยกันประดิษฐ์ของเล่นของใช้ต่าง ๆ  เป็นการส่งเสริมให้เด็กและผู้ปกครองได้เรียนรู้ไปด้วยกัน  สามารถสานสายใยรักในครอบครัวกันได้อย่างเป็นอย่างดี   

     ขอเชิญผู้ปกครองและเด็กๆ มาร่วมสร้างสรรค์พัฒนาการเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัว  ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มปริมาณรูปแบบรายการดังกล่าว ให้เพิ่มมากขึ้นอีกทั้งยังเป็นสื่อที่ช่วยเสริมสร้างจินตนาการให้เด็กและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนในครอบครัวด้วยกันนะค่ะ

รายการบ้านแสนรัก ร่วมเป็นสื่อกลางสร้างสรรค์รายการวิทยุเพื่อครอบครัวและเยาวชน  ผ่านสื่อวิทยุและสื่อต่าง ๆ  ด้วยหวังว่าจะกระตุ้นเตือนให้ผู้ฟังตระหนักถึงการสร้างสายใยแห่งความรักความอบอุ่นของครอบครัว  และร่วมส่งเสริมให้สังคมเข้มแข็งปลอดภัยต่อไป

รายการบ้านแสนรัก  ดำเนินรายการโดย น้านิ (คุณนิราภร  รัตนทิพย์)

    1. สถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น (FM. 103Mhz. KKU.) 

      ออกอากาศวันเสาร์ - อาทิตย์  เวลา 09.00 - 10.00 น.

      ฟังผ่านเวปไซต์และฟังย้อนหลังได้ที่  https://radio.kku.ac ช่องบ้านแสนรัก 

    2. สถานีวิทยุ FM. 101 Mhz.  คลื่นแห่งรอยยิ้ม  

      ออกอากาศวันเสาร์ - อาทิตย์  ช่วงเวลา 17.00 - 18.00 น.

      และฟังผ่าน เวปไซต์  smilefm101.com   

Youtube/บ้านแสนรัก ชมรมศิลป์อาสา 

facebook :  รายการวิทยุ บ้านแสนรัก 

เพจ : บ้านแสนรัก 

ID Line:  nira103

nirafm103@gmail.com

Visitors: 1,832