รายการวิทยุสร้างสรรค์เพื่อครอบครัวและเยาวชน

บ้านแสนรัก  เป็นรายการวิทยุเพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัวและเยาวชน

ผลิตรายการโดย  กลุ่มจิตอาสา กฟผ. และชมรมศิลป์อาสา 

ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น (FM. 103Mhz. KKU.)

เวลา 09.00 - 10.00 น. เสาร์ - อาทิตย์


ฟังสดและย้อนหลังได้ที่  https://radio.kku.ac  บ้านแสนรัก

          ปัจจุบันรายการวิทยุเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัวมีปริมาณที่ไม่มาก  ในขณะที่วิทยุเป็นสื่อที่ช่วยเสริมสร้างจินตนาการให้เด็กและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนในครอบครัวอีกทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถานีวิทยุบริการประชาชน  สามารถสื่อสารให้ผู้ฟังได้รับสาระประโยชน์ต่อครอบครัวและเยาวชน  และเพื่อตอบรับนโยบายของภาครัฐบาล  ในการส่งเสริมให้เกิดพื้นที่สื่อสารความรู้ด้านครอบครัวและเยาวชน ผ่านระบบเอฟเอ็ม  

         ดำเนินรายการโดย น้านิ (นิราภร  รัตนทิพย์) ร่วมกับจิตอาสา กฟผ. ชมรมศิลป์อาสา และเครือข่ายจิตอาสา  ร่วมผลิตรายการเพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัวและเยาวชน  รูปแบบรายการวิทยุ ส่งเสริมให้ครอบครัวใส่ใจดูแลลูกหลานเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีคุณธรรม ไม่เป็นภาระสังคม  

        รายการบ้านแสนรัก  เป็นสื่อกลางการส่งเสริมสถาบันครอบครัวด้วยการรับฟังวิทยุ  เพื่อก่อให้เกิดการเรียนรู้และได้สร้างมิติใหม่ด้านการพัฒนาเด็กเยาวชนและครอบครัว ติดตามความเคลื่อนไหวได้จาก 

Youtube/บ้านแสนรัก  และ facebook :  บ้านแสนรัก น้านินะค่ะ และ 

เพจ : บ้านแสนรัก

nirafm103@gmail.com

Visitors: 68,152